PRETRAŽI OBLASTI PODRŠKE:
PP-01,02,03/2023
  • Rok za prijavu ponedeljak, 22. jan 2024. Datum objave četvrtak, 23. nov 2023.

PAKETI PODRŠKE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA


ZA UNAPREĐENJE PRIMENE PRINCIPA DOBROG UPRAVLJANJA NA LOKALNOM NIVOU - PRODUŽEN ROK DO 22. JANUARA

Javni poziv za dodelu paketa podrške lokalnim samoupravama objavljuje se u okviru projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

SKGO raspisuje javni poziv za dodelu paketa podrške za unapređenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, i to za unapređenje:

  • administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2023),
  • građanskog ućešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2023) i
  • odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2023).

Krajnji rok za dostavljanje prijava je produžen do 22. januara 2024. godine do 16 časova.

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće

1. PAKET PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE ADMINISTRATIVNE EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 5 paketa podrške.

Dokumentacija i uputstvo za prijavljivanje za paket podrške unapređenje administrativne efiaksnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

U okviru dokumenta Smernice za podnošenje prijava data su uputstva za gradove, opštine i gradske opštine koji se prijavljuju za Pakete podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou. Smernice sadrže informacije u vezi sa opštim uslovima za podnošenje prijava, informacije o načinu popunjavanja Prijavnog formulara za paket podrške, kao i informacije o kriterijumima i postupku dodele paketa podrške.

Neophodnu dokumentaciju za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2023) čine:

2. PAKET PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE GRAĐANSKOG UČEŠĆA I TRANSPARENTNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 5 paketa podrške.

Dokumentacija i uputstva za prijavljivanje za paket podrške unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou 

U okviru dokumenta Smernice za podnošenje prijava data su uputstva za gradove, opštine i gradske opštine koji se prijavljuju za Pakete podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou. Smernice sadrže informacije u vezi sa opštim uslovima za podnošenje prijava, informacije o načinu popunjavanja Prijavnog formulara za paket podrške, kao i informacije o kriterijumima i postupku dodele paketa podrške.

Neophodnu dokumentaciju za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou (ref. br. PP-02/2023) čine:

3. PAKET PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE ODGOVORNOSTI I SPREČAVANJA KORUPCIJE NA LOKALNOM NIVOU

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno 5 paketa podrške.

Dokumentacija i uputstva za prijavljivanje za paket podrške unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou 

U okviru dokumenta Smernice za podnošenje prijava data su uputstva za gradove i  opštine koji se prijavljuju za Pakete podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou. Smernice sadrže informacije u vezi sa opštim uslovima za podnošenje prijava, informacije o načinu popunjavanja Prijavnog formulara za paket podrške, kao i informacije o kriterijumima i postupku dodele paketa podrške.

Neophodnu dokumentaciju za podnošenje prijava za dodelu paketa podrške za unapređenje odgovornosti i sprečavanja korupcije na lokalnom nivou (ref. br. PP-03/2023) čine:

Način i rok za podnošenje prijava:

Dokumentaciju za podnošenje prijava (popunjenu i potpisanu) potrebno je dostaviti u papirnom obliku u 3 primerka (jedan original i dve kopije) u A4 formatu u zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom za koji paket podrške se podnosi prijava (npr. „Prijava za paket podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”).

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom, kurirskom službom ili lično na sledeću adresu:

Anita Ratković

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije

Makedonska 22/VIII

11 000 Beograd

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće automatski odbačene.

Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije o raspisanom javnom pozivu, možete kontaktirati menadžera projekta, Maju Stojanović Kerić, elektronskim putem na mejl: maja.stojanovic@skgo.org ili putem telefona na broj: 064/870-3341.