Beograd, 27. decembar 2023.

Konsultacije o merama socijalne uključenosti protiv dugotrajne nezaposlenosti

Sa ciljevima unapređenja efikasnosti mera socijalne uključenosti, unapređenja podrške korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i povećanja njihovih mogućnosti za uključivanjem u tržište rada, u okviru programa PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa UNFPA je započeo sa realizacijom projekta „Putevi do posla: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“.

Ovim povodom, tokom novembra i decembra 2023. godine, održana su tri konsultativna okrugla stola u Beogradu fokusirana na pronalaženje pragmatičnih rešenja za poboljšanje praksi usmerenih ka korisnicima novčane socijalne pomoći u skladu sa postojećim kapacitetima i resursima, ali i na razgovor o idealnoj korisnički orijentisanoj podršci u kontekstu projekcije resursa koji su potrebni za poboljšanje ove usluge.

Na konsultacijama je istaknuto da iako je stopa zaposlenosti poslednjih godina u porastu, isključenost sa tržišta rada posebno pogađa ljude iz ranjivih društvenih grupa kao što su samohrani roditelji, romska nacionalna manjina i osobe sa invaliditetom. Od ukupnog broja nezaposlenih, čak jednu trećinu čine korisnici novčane socijalne pomoći, a dugotrajna nezaposlenost predstavlja ozbiljan izazov, kako za ove ljude i njihove porodice, tako i za državu i društvo u celosti, navedeno je tokom održanih skupova.

Primena mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći predstavlja dugogodišnji izazov i za centre za socijalni rad, ocenili su učesnici konsultacija. Iako Zakon o socijalnoj zaštiti jasno definiše odgovornost sistema socijalne zaštite za obezbeđivanje podrške pojedincima i porodicama za samostalni i produktivni život i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, ukidanjem Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, nastala je pravna praznina.

Učesnici su zaključili da je pored reforme pravnog okvira i unapređenja koordinacije na lokalnom nivou, neophodno jačati i kapacitete centara za socijalni rad. To uključuje i razvijanje stručne prakse i personalizovanog pristupa u radu sa korisnicima novčane socijalne pomoći u kontekstu primene mera socijalne uključenosti.

Projekat „Putevi do posla: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“ realizuje se u okviru programa “PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.