Aranđelovac, 17. mart 2023.

Održane konsultacije sa nacionalnim institucijama i partnerskim organizacijama

U cilju bolje koordinacije i jačeg nacionalnog vlasništva nad ključnim procesima planirane intervencije, program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ organizovao je od 15. do 17. marta 2023. godine predstavljanje aktivnosti i konsultacije sa predstavnicima više od 30 relevantnih institucija na nacionalnom nivou.

Predstavljanju ključnih aktivnosti novog četvorogodišnjeg programa i konsultacijama prisustvovala su 33 predstavnika sledećih institucija i organizacija: Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva zdravlja, Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva prosvete, Kabineta predsednika Vlade, Kancelarije za IT i eUpravu, Nacionalne akademije za javnu upravu, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zavoda za mentalno zdravlje, Agencije za zaštitu životne sredine, Stalne konferencija gradova i opština, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Nacionalnog saveta za mlade.

Ključna preporuka u pogledu aktivnosti koje se odnose na dobro upravljanje bila je da se Lokalni indeks eUprave (LEI) uzme kao osnova za odabir lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene tehničkom podrškom programa za unapređenje eUprave, kao i da sve aktivnosti izgradnje kapaciteta zaposlenih u lokalnim institucijama treba redovno koordinirati sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), naročito tokom pripremnih faza. Pored toga, kao veoma važno je prepoznato i pružanje podrške gradovima i opštinama u standardizaciji, optimizaciji i povećanju efikasnosti u pružanju javnih usluga.

Tokom diskusije o intervenciji u oblasti socijalne uključenosti, istaknuto je da sve aktivnosti koje imaju za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta za socijalnu zaštitu treba da se sprovode u bliskoj saradnji sa SKGO, ne samo da bi se izbeglo potencijalno preklapanje, već i u smislu metodologije ili razvijenih modela za međuopštinsku saradnju. Za aktivnosti koje unapređuju proces deinstitucionalizacije, kao i uspostavljanje usluga usmerenih na decu i porodicu, dogovoreno je da intervencija treba da rezultira modelima, šablonima, dokumentima, vodičima i uputstvima, posebno u kontekstu međusektorskih ili međuopštinskih usluga, čime bi se obezbedilo da naučene lekcije, iskustva i praktični alati budu dostupni i drugim opštinama koje ne budu obuhvaćene podrškom programa. Kao posebno važno ocenjeno je da za sve aktivnosti koje se odnose na podršku mladima i starijim osobama treba uključiti širok konsultativni proces sa lokalnim kancelarijama za mlade i civilnim sektorom.

U pogledu aktivnosti koje se odnose na upravljanje životnom sredinom, glavne sugestije su bile usmerene na kombinovanje lokalnih samouprava različitih nivoa razvoja prilikom njihovog odabira za intervenciju, sa posebnim fokusom na značaj međuopštinske saradnje i uključivanje i angažovanje donosilaca odluka i lokalnih OCD u cilju veće održivosti. Takođe, istaknuto je da uključivanje mladih treba da bude što veće, pre svega u oblasti edukacije o važnosti zaštite životne sredine i klimatskim promenama.

Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.