Socijalna uključenost


U oblasti socijalne uključenosti, programske aktivnosti doprinose unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i relevantnih lokalnih aktera za razvijanje javnih politika socijalnog uključivanja i socijalne zaštite. Intervencija će doprineti stvaranju odgovornijeg lokalnog sistema mera i usluga, što će rezultirati boljim odgovorom na potrebe ranjivih društvenih grupa.

su1
POVEĆAVANJE DOSTUPNOSTI USLUGA

Kroz tehničku i finansijsku podršku za uspostavljanje kvalitetnijih i novih usluga, program obezbeđuje bolji pristup socijalnoj zaštiti i ostvarivanje zakonom definisanih prava, pod jednakim uslovima, za više od 8.000 korisnika i korisnica iz ranjivih grupa.

su2
UDRUŽIVANJE SNAGA

Program osnažuje saradnju civilnog sektora i lokalnih institucija u zajedničkom odgovoru na potrebe zajednice i doprinosi većoj efikasnosti u pružanju podrške onima kojima je to najpotrebnije, a time i njihovom boljem kvalitetu života.

su3
OSNAŽIVANJE ZAJEDNICE ZA OČUVANJE PORODICE

U cilju podrške za razvoj deteta u porodičnom okruženju umesto u okviru institucije, program unapređuje lokalne kapacitete za pružanje socijalnih usluga usmerenih na decu i porodicu, i podržava rane intervencije za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

su4
PODRŠKA ZA MEĐUGENERACIJSKU SARADNJU

Kroz analizu potreba, izradu novih lokalnih politika, uspostavljanje mera za međugeneracijsku saradnju i digitalno opismenjavanje starijih osoba, program osnažuje kapacitete lokalnih aktera za poboljšanje kvaliteta života starijih osoba i mladih.

su5
PODRŠKA ZA NEFORMALNE SAKUPLJAČE OTPADA

Program će podržati više od 2.000 neformalnih sakupljača otpada, na čije ostvarivanje prihoda utiče izgradnja regionalnih reciklažnih centara u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“, koji sufinansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuska agencija za razvoj (AFD). Pored podrške za legalizaciju statusa na tržištu rada i sticanja veština za bolju zapošljivost, osnažiće se i lokalne samouprave za izradu i sprovođenje politika i mera u cilju obezbeđenja održivog prihoda i bolji ekonomski položaj sakupljača otpada.

OČEKIVANI REZULTATI


r1

25

LOKALNIH SAMOUPRAVA

unaprediće kapacitete za razvoj i sprovođenje politika i usluga socijalne zaštite

r5

20

ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

ojačaće kapacitete za pružanje integrisanih usluga za ranjive grupe

r6

16

LOKALNIH SAMOUPRAVA

doprineće procesu deinstitucionalizacije kroz usluge za decu i porodicu

r7

12

Lokalnih samouprava

ojačaće kapacitete za poboljšanje života starijih osoba i mladih kroz međugeneracijsku saradnju