Dobro upravljanje


Program radi na unapređenju lokalnog upravljanja kroz jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu principa dobrog upravljanja u vršenju javnih poslova. Pored povećanja nivoa odgovornosti, transparentnosti i učešća građana u procesima donošenja i sprovođenja javnih politika, ovo će za rezultat imati i poboljšanje kvaliteta pružanja javnih usluga u cilju unapređenja kvaliteta života.

du1
UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA

Kroz aktivno učešće građana program doprinosi unapređenju lokalnih javnih usluga. U tom smislu, kroz sprovođenje istraživanja zadovoljstva građana kvalitetom usluga na lokalnom nivou lokalne samouprave unapređuju one javne usluge za koje su građani prepoznali potrebu za poboljšanjem.

du2
DIGITALIZACIJA DRUŠTVA

Zajedno sa lokalnim samoupravama program radi na unapređenju eUprave, kroz pružanje tehničke podrške i izgradnju kapaciteta. Kroz nove eUsluge i otvaranje setova podataka iz javnog domena, program doprinosi unapređenju efikasnosti lokalnih samouprava i većem poverenju građana.

du3
ŠIRENJE ZNANJA I STVARANJE TIMOVA

Program osnažuje lokalne stručnjake za dobro upravljanje i podstiče njihovo dalje usavršavanje kroz nacionalne institucije, te podržava stvaranje timova koji će pomoći novim generacijama lokalnih stručnjaka da izgrade veštine i znanja za sprovođenje reformi lokanog upravljanja.

du4
PRIMENA DOBROG UPRAVLJANJA U PRAKSI

Kroz pakete podrške gradovima i opštinama, program kroz direktnu mentorsku i tehničku podršku doprinosi povećanju primene principa transparentnosti, efikasnosti, odgovornosti, učešća građana i nediskriminacije u radu lokalnih samouprava.

OČEKIVANI REZULTATI


r1

50

LOKALNIH SAMOUPRAVA

unaprediće stručnost za primenu principa dobrog upravljanja

r2

15

Lokalnih samouprava

unaprediće pružanje javnih usluga građanima/kama i privredi

r3

17.500

GRAĐANA I GRAĐANKI

uzeće aktivno učešće u kreiranju lokalnih javnih politika

r4

30

Lokalnih samouprava

unaprediće elektronsku upravu i pružanje elektronskih usluga